';
Prawo
spółek i gospodarcze

Jedną z głównych dziedzin prawa, w których Kancelaria się specjalizuje jest prawo spółek i prawo gospodarcze.

Do podstawowych usług świadczonych przez Kancelarię należy:

 • pomoc w doborze odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie spółek prawa handlowego, tj. spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych) oraz spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych),
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw spółki,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z wszelkimi zmianami w spółkach (podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, zmiana wspólników, zmiana zarządu, zmiana umowy spółki itp.),
 • przygotowywanie umów, statusów, aktów założycielskich,
 • reprezentacja spółek w postępowaniu przed sądem rejestrowym,
 • przygotowywanie projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń,
 • przygotowywanie regulaminów organów zarządczych,
 • bieżąca obsługa korporacyjna,
 • pomoc prawna w zakresie likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, prawo upadłościowe
 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów zawieranych między wspólnikami, akcjonariuszami, umów dotyczących zakupu i zbycia udziałów czy akcji, zakupu i zbycia przedsiębiorstwa, spółki lub ich składników majątkowych,
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziału oraz dokonywania przekształceń w spółkach,
 • reprezentowanie spółek, a także wspólników w postępowaniach sądowych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców. Świadczona pomoc polega w szczególności na:

 • przygotowywaniu, negocjowaniu, opiniowaniu umów cywilnoprawnych oraz ich weryfikacja pod kątem zabezpieczenia interesów prawnych Klientów,
 • doradztwie w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z umów,
 • przygotowywaniu ustnych i pisemnych opinii prawnych,
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przedsądowym oraz na etapie postępowania polubownego czy mediacyjnego,
 • reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • doradztwie oraz reprezentowaniu Klientów w postępowaniu egzekucyjnym oraz na etapie windykacji należności od kontrahenta.