';
Prawo
pracy

Kancelaria świadczy doradztwo prawne zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

Pracodawców wspieramy w ramach obsługi procesowej np. w sporach z pracownikami, Państwową Inspekcją Pracy czy ZUS oraz w ramach obsługi poza procesowej przygotowując, w porozumieniu z księgowością, dokumentację pracowniczą oraz dokumentację wewnętrzną pracodawcy np. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie doradztwa i sporządzania umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji czy umów o zachowaniu poufności.

Do zakresu usług Kancelarii należy również pomoc prawna w ramach procedury tzw. zwolnień grupowych. W tym zakresie zapewniamy pośrednictwo ze związkami zawodowymi, negocjujemy układy zbiorowe oraz doradzamy w zakresie procedury rozwiązywania sporów zbiorowych.

Na zlecenie pracodawcy przeprowadzamy audyt wewnętrzny pod katem zgodności z przepisami RODO, a w razie konieczności proponujemy i wdrażamy odpowiednie systemy bezpieczeństwa przygotowując niezbędną dokumentację.

Pracownikom doradzamy w szczególności w zakresie ich praw i obowiązków w ramach nawiązanego stosunku pracy, w szczególności związanych z naruszaniem przepisów przez pracodawcę np. w zakresie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, przywrócenia do pracy, mobbingu, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od pracodawcy, odpowiedzialności majątkowej pracownika za mienie powierzone i inne.

Kancelaria reprezentuje zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach sądowych m.in. o:

  • ustalenie istnienia stosunku pracy
  • roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umów o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia
  • mobbing i dyskryminację w pracy
  • sprostowanie świadectwa pracy
  • odszkodowania
  • roszczenia z tytułu wypadku przy pracy
  • pracowniczą własność intelektualną
  • i inne.